سامانه سماصط

سماصط : سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور ایران

سامانه مدیریتی اطلاعات صنعت طیور کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های صنفی این صنعت، به منظور نظارت، مدیریت و اجرای سیاست‌های افزایش و پیش بینی تولید ،طراحی و اجرا شده است. این سامانه، به عنوان بانک اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی کشوردر صنعت طیور، اطلاعات فعالیت واحدهای تولیدی در تمامی حلقه‌های پرورش طیور را در بر می‌گیرد. همچنین، این سامانه، ابزارهای کنترلی ، نظارتی ، گزارشات و همچنین برنامه ریزی تولید را برای حاکمیت و تشکل‌های استانی براساس دسترس های تعیین شده را فراهم می‌کند.